Algemene voorwaarden

I Overeenkomst Alle aanbiedingen van Totaal Service Laarbeek zijn vrijblijvend.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van Totaal Service Laarbeek of doordat Totaal Service Laarbeek met de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt.

Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst uiterlijk vier werkdagen voor de geplande uitvoering van de werkzaamheden kosteloos te ontbinden. Bij latere ontbinding dient opdrachtgever Totaal Service Laarbeek het bedrag te vergoeden waarvoor Totaal Service Laarbeek de werkzaamheden zou hebben uitgevoerd.

II Prijzen Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De werkzaamheden van Totaal Service Laarbeek worden gefactureerd tegen de geldende tarieven.

Wanneer tevoren een vaste prijs voor de opdracht is overeengekomen, is wijziging van die prijs slechts mogelijk in geval van wijziging van de opdracht, behoudens het bepaalde in artikel II, lid 4.

Totaal Service Laarbeek heeft het recht eenmaal per jaar tarieven of de overeengekomen vaste prijs aan te passen. Tarieven worden kenbaar gemaakt via onze tarievenlijst. De basistarieven worden jaarlijks naar alle lid-bedrijven verzonden. Voor andere opdrachtgevers zijn de tarieven op aanvraag ter beschikking.

III Gegevens De gegevens die opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Totaal Service Laarbeek verstrekt, dienen volledig en juist te zijn.

De schriftelijke vastlegging van de keuringen, onderzoeken, audits, aanbevelingen, adviezen en andere werkzaamheden worden eigendom van opdrachtgever. Totaal Service Laarbeek behoudt daarvan een kopie die niet aan derden zal worden verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of zonder een wettelijke verplichting daartoe.

Bij Totaal Service Laarbeek blijft het auteursrecht op de door haar ontwikkelde algemene normen, methoden, plannen en modellen berusten. Het is opdrachtgever niet toegestaan buiten deze opdracht van die bescheiden gebruik te maken of die op enige wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

IV Overmacht Indien Totaal Service Laarbeek tengevolge van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft niet in staat is haar werkzaamheden conform de overeenkomst te verrichten, kan zij de overeenkomst opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen. Mei 2023

V Aansprakelijkheid De omvang van de aansprakelijkheid van Totaal Service Laarbeek voor haar werkzaamheden (keuringen, onderzoeken, audits, aanbevelingen, adviezen en andere prestaties) is in alle gevallen, behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld, beperkt tot de gefactureerde waarde van de werkzaamheid waarop de schade betrekking heeft met een maximum van € 50.000,–. Totaal Service Laarbeek is nooit aansprakelijk voor schade aan andere zaken dan de zaak waarop haar werkzaamheid betrekking heeft of voor andere indirecte of gevolgschade, zoals stagnatieschade, productieverlies, etc.

Wanneer opdrachtgever meent dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden van Totaal Service Laarbeek dient hij Totaal Service Laarbeek daarvan, op straffe van verval van haar aanspraken, onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Opdrachtgever vrijwaart Totaal Service Laarbeek van alle aanspraken van derden verband houdende met de werkzaamheden van Totaal Service Laarbeek.

Na verloop van een jaar na uitvoering van de werkzaamheden door Totaal Service Laarbeek vervalt iedere aansprakelijkheid van Totaal Service Laarbeek.

VI Betaling Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Totaal Service Laarbeek na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot incasso, is de opdrachtgever gehouden de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

VII Ontbinding In geval van niet nakoming door opdrachtgever of van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht of verpanding van vermogensbestanddelen van opdrachtgever, is Totaal Service Laarbeek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

VIII Geschillen Op de verhouding tussen opdrachtgever en Totaal Service Laarbeek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor wettelijke keuringsactiviteiten is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. De bezwaar- en beroepsprocedures zijn opgenomen in de hoofdstukken 6 en 7, de klachtenprocedure is opgenomen in hoofdstuk 9 van deze wet.