Privacybeleid

1 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel ze worden gebruikt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. door communicatie per e-mail) veiligheidsgaten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO) van de EU is

 

Mobility Laarbeek

De Stater 6

5737RV  Lieshout

Tel. +31 499 423296

Directeuren:

Ron Kleine Staarman, Joop Kleine Staarman

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de autoriteit persoonsgegevens. Contactgegevens zijn te vinden op de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

SSL of TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bijvoorbeeld bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van uw browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering, correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u ten alle tijde het recht op de informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machine leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

 

2 Gegevensverzameling op onze website

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft.

Deze zijn:

 • browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsbetrekking (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de gegevens die u hiervoor invoert uitsluitend voor het gebruik van het specifieke aanbod of de specifieke dienst waarvoor u zich hebt ingeschreven. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming ten alle tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Bij bestelling via onze website (shop)

U kunt via onze website bestellingen plaatsen, als gast zonder u te registreren, of u kunt zich in onze winkel registreren als klant voor toekomstige bestellingen. Het voordeel van een registratie is dat u bij een toekomstige bestelling direct met uw e-mailadres en wachtwoord in onze winkel kunt inloggen zonder dat u uw contactgegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Uw persoonsgegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Als u via onze website een bestelling plaatst, verzamelen wij eerst de volgende gegevens, zowel in het geval van een gastbestelling als in het geval van registratie in de winkel:

 

Aanhef, voornaam, achternaam,

een geldig e-mailadres,

adres,

telefoonnummer (vast en/of mobiel)

 

Het verzamelen van deze gegevens is gedaan,

 • om u te identificeren als onze klant;
 • om uw bestelling te kunnen verwerken, vervullen en afhandelen;
 • om met u te kunnen corresponderen;
 • om facturen uit te schrijven;
 • om alle bestaande aansprakelijkheidsclaims te verwerken, evenals het indienen van claims tegen u;
 • om het technisch administratie van onze website te verzekeren;
 • om onze klantengegevens te beheren.

 

Als onderdeel van het bestelproces wordt van u toestemming verkregen voor de verwerking van deze gegevens.

De gegevensverwerking vindt plaats naar aanleiding van uw bestelling en/of registratie en is conform Art.6 Para.1 S.1 lit.b DSGVO voor de voornoemde doeleinden noodzakelijk voor de adequate afhandeling van uw bestelling en voor de wederzijdse nakoming van de uit het koopcontract voortvloeiende verplichtingen.

De door ons voor de afwikkeling van uw bestelling verzamelde persoonsgegevens worden tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht opgeslagen en vervolgens gewist, tenzij wij op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaarplichten (uit het Duitse wetboek van koophandel (HGB), het Duitse wetboek van strafrecht (StGB) of het Duitse belastingwetboek (AO)) verplicht zijn de gegevens langer te bewaren conform artikel 6 lid 1 zin 1 sub c van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) of u conform artikel 6 lid 1 zin 1 sub a van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) toestemming hebt gegeven voor het bewaren van de gegevens na afloop van deze termijn.

Doorgeven van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven die betrokken zijn bij de afwikkeling van uw bestelling, bijv. het voor de levering geselecteerde handels- en logistieke bedrijf en de met de betaling belaste kredietinstelling. In gevallen waarin uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven, wordt de reikwijdte van de doorgegeven gegevens evenwel tot het noodzakelijke minimum beperkt. Wij willen erop wijzen dat wij slechts als tussenpersoon optreden.

In geval van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of “aankoop op rekening” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”) als onderdeel van de betalingsverwerking. PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of “aankoop op rekening” via PayPal. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden zijn opgenomen, berusten deze op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. Onder meer adresgegevens worden meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden in de PayPal-beginselen inzake gegevensbescherming: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden.

Wij geven uw persoonsgegevens ook alleen door aan derden indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO, de openbaarmaking noodzakelijk is overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient in het niet openbaar maken van uw gegevens,
 • indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), DSGVO, alsmede
 • dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van contractuele relaties met u.
 • Als onderdeel van het bestelproces wordt van u toestemming verkregen voor het doorgeven van uw gegevens aan derden.
 • Gebruik van cookies:

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

Voorbijgaande cookies

Blijvende cookies

Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

Blijvende cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen aan uw voorkeuren aanpassen en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

3 Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics cookies is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld door Google, alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal verhinderen: Google Analytics Opt Out.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

 

4 Nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

 

5 Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming

E-mail: receptie@mobilitylaarbeek.nl